Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze website gaat u akkoord om gebonden te zijn door deze website Algemene Voorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden om deze site te gebruiken of toegang te krijgen. De materialen op deze website zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik de licentie

 1. Er wordt toestemming verleend om een ​​exemplaar van de materialen (informatie of software) tijdelijk te downloaden op de website van Astrid Schute voor persoonlijke, niet-commerciële overgangsbepalingen. Dit is de toekenning van een vergunning, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. De materialen wijzigen of kopiëren
  2. Gebruik de materialen voor commercieel doel, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  3. Poging om software op de website van Astrid Schute te decompileren of reverse te maken;
  4. Verwijder eventuele auteursrechten of andere eigendomsnotities van de materialen; of
  5. Breng de materialen over aan een andere persoon of "spiegel" de materialen op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreden en kan te allen tijde door Astrid Schute worden beëindigd. Bij het beëindigen van uw weergave van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen, in uw bezit of in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van Astrid Schute worden geleverd "zoals het is". Astrid Schute geeft geen aansprakelijkheid, uitgedrukt of impliciet, en ontneemt en ontneemt hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder garandeert Astrid Schute geen garanties over de juistheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op zijn internetsite of op andere sites die verband houden met deze site of op andere sites die verband houden met deze site.

4. Beperkingen

Astrid Schute of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (met inbegrip van, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst of door onderbreking van zaken) die voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om de materialen op het internet van Astrid Schute te gebruiken Site, ook al heeft Astrid Schute of een erkende vertegenwoordiger van Astrid Schute mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die op de website van Astrid Schute voorkomen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Astrid Schute garandeert niet dat een van de materialen op haar website accuraat, compleet of actueel is. Astrid Schute kan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen van de materialen op haar website. Astrid Schute verbindt zich echter niet ertoe om de materialen te actualiseren.

6. Links

Astrid Schute heeft niet alle sites bezocht die zijn gekoppeld aan zijn internetsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Astrid Schute van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden voor de site

Astrid Schute kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Regelgeving

Eventuele vordering met betrekking tot de website van Astrid Schute wordt geregeld door de wetten van de staat Rosmalen, zonder inachtneming van zijn conflicten van wet bepalingen.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid ontwikkeld om te begrijpen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en onthullen en gebruiken. In het volgende wordt een overzicht gegeven van ons privacybeleid.

 • Voor of op het tijdstip van het verzamelen van persoonsgegevens, zullen we de doelen identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
 • Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend met het doel om te voldoen aan de door ons opgegeven doeleinden en voor andere verenigbare doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon of wettelijke vereisten verkrijgen.
 • Wij zullen alleen persoonlijke gegevens behouden zolang nodig voor de vervulling van die doeleinden.
 • Wij verzamelen persoonsgegevens op legale en eerlijke wijze en, in voorkomend geval, met de kennis of toestemming van de betrokken persoon.
 • Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze gebruikt moet worden, en, voor zover nodig voor die doeleinden, moeten accuraat, volledig en actueel zijn.
 • Wij beschermen persoonlijke informatie door redelijke beveiligingsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
 • Wij zullen de klanten gemakkelijk beschikbaar stellen over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.

We zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens beschermd en onderhouden wordt.